Kişisel Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

  1. İşbu kişisel verilerin korunmasına yönelik aydınlatma metni Fatih Mah. Yakacık Cad. No: 94/1 Sancaktepe-İstanbul adresine mukim Hoya Turkey Optik Lens Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Hoya”) nezdinde gerçekleştirilecek olan yarışma kapsamında işlenecek kişisel verilerle ilgili usul, esas ve amaçları belirlemek üzere tarafınıza sunulmaktadır. İşbu metne göre kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi; kişisel veri işleme faaliyetini gerçekleştiren Hoya ise veri sorumlusudur.
  2. Şirket nezdinde gerçekleştirilecek yarışma kapsamında, ilgili kişilerin; adı, soyadı, doğum tarihi, yarışmaya konu makale gibi kişiyi belirli kılan ve Şirkete ilgili kişinin kendi rızası ile ilettiği tüm kişisel veriler, aşağıda açıklanan çeşitli yöntemler ve amaçlarla işlenecektir:
  • Yukarıda bahsi geçen makaleler, Hoya tarafından düzenlenen yarışma kapsamında jüri tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
  • Jüri tarafından seçilen ilk üç makale, kullanıcı bilgileri ile birlikte Şirketin herkese açık sosyal medya hesaplarında ve gelecegigorenteknoloji.com üzerinden yapılacaktır.
  • Jürinin seçtiği ve yarışmayı kazanan ilk üç makalenin sahibine yukarıda açıklanan ödüller gönderilecektir.
  • Hoya, uygun gördüğü taktirde makale içeriklerini sosyal medya hesaplarında, kendi iç-dış iletişiminde ve diğer iletişimler için kullanabilir.
  1. Şirket, kişisel verilerin korunmasına yönelik gereken tüm tedbirleri alacaktır.
  2. İlgili kişi, Şirket’e iletmiş olduğu kişisel verilerin, Şirket tarafından yalnızca yukarıda açıklanan yöntem ve amaçlarla sınırlı olarak kullanılabileceğini, bu kapsamdaki faaliyetlere muvafakat ettiğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırılık teşkil etmediğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
  3. İlgili kişi, yukarıda sayılan faaliyetlerden yalnızca bir veya birden fazlasına muvafakat ettiğini veya 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamında kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını her zaman www.gelecegigorenteknoloji.com sitesinde bulunan tr.info@hoya.com adresine yazılı olarak iletebilecektir.